#5 WORKSHOP : การใส่ตัวอักษร

posted on 04 Mar 2010 15:44 by vintagegirl in PhotoshopCS3

การใส่ตัวอักษร          
         ในงานบางชิ้น เราไม่เพียงแต่อยากให้มีภาพเท่านั้น แต่อยากให้มีตัวอักษรที่สื่อความหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการใส่ตัวอักษรลงไปนั้น มีเทคนิคมากมายที่จะทำให้ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยมีเครื่องมือพื้นฐาน คือType Tool ซึ่งมีเครื่องมือย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวอักษรคือ
1. Horizontal Type Tool พิมพ์ตัวอักษรในแนวนอน
2.
Vertical Type Tool พิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้ง          
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่ง เพื่อให้ตัวอักษร มีสีสันมากขึ้นอีก โดยสามารถกำหนดได้ โดยหลังจากเลือกเครื่องมือ Type Tool แล้ว แถบด้านบนที่อยู่ใต้เมนูบาร์จะเปลี่ยนไปเป็นแถบคุณสมบัติของเครื่องมือ Type Tool ทำให้สามารถกำหนดค่าต่างๆของตัวอักษรได้ เช่น แบบอักษร ขนาด ความหนา-บาง เป็นต้น
          
          เมื่อทำการใส่ตัวอักษรให้กับภาพแล้ว จะเห็นว่า โปรแกรมจะทำการสร้างเลเยอร์ของตัวอักษรนั้นๆขึ้นมา ทุกครั้งที่สร้าง 1 ครั้ง จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมา 1 เลเยอร์เสมอ โดยชื่อของเลเยอร์จะเป็นคำๆเดียวกับตัวอักษรที่สร้างขึ้นมา
นอกเหนือจากการปรับรูปแบบของตัวอักษรแล้ว ยังสามารถบิดข้อความให้เป็นรูปทรงต่างๆ โดยใช้คำสั่ง
Warped Text
วิธีการใช้คำสั่ง Warped Text
1. ทำการเลือกข้อความที่ต้องการทำ Warped Text
2. คลิกเครื่องมือ Warped Text
3. จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ ทำการปรับแต่งการบิดข้อความ
ให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ

 

คำสั่งในกลุ่ม Transform เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับรูปทรงของภาพ โดยอาศัย Bounding Box

เริ่มจากภาพที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร...เลือกเมนู Edit –> Transform

1. Scale ใช้ย่อหรือขยายภาพ 
(Edit < Transform < Scale)2. Rotate ใช้หมุนภาพ
(Edit < Transform < Rotate)3. Skew ใช้ปรับบิดภาพ
(Edit < Transform < Skew)4. Distort ใช้ปรับอิสระ
(Edit < Transform < Distort)5. Perspective ใช้ปรับตามมุมมองสายตา
(Edit < Transform < Perspective)6. Wrap ใช้ปรับม้วนหรือบิดภาพ
(Edit < Transform < Warp)7. Rotate 180 ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Rotate 180)8. Rotate 90 CW ใช้กลับภาพ 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
(Edit < Transform < Rotate 90 CW)9. Rotate 90 CCW ใช้กลับภาพ 90 องศาในทิศทางตรงข้ามเข็มนาฬิกา 
(Edit < Transform < Rotate 90 CCW)10. Flip Horizontal ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Flip Horizontal)11. Flip Vertical ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Flip Vertical)


#3 WORKSHOP : การใช้งาน Layer

posted on 04 Mar 2010 13:25 by vintagegirl in PhotoshopCS3
พื้นฐานของการจัดการภาพ คือ การตัดต่อภาพ ซึ่งจะต้องเข้าใจเรื่องของเลเยอร์ซะก่อน
รวมถึงการซ้อนภาพนั้น ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบอีกด้วย


เลเยอร์ (
Layers)


การตัดต่อภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไปบนหน้าผลงานเดียวกัน จะต้องอาศัยการซ้อนภาพเป็นชั้นๆ
เรียกว่า เลเยอร์ (
Layers) ซึ่งหากเปรียบเทียบจะคล้ายกับการซ้อนแผ่นใสที่มีภาพแตกต่างกัน
หลายๆแผ่น แต่เมื่อเรามองจะเห็นเป็นภาพเดียวกัน ซึ่งหากเราต้องการให้สิ่งใดอยู่ข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เราก็ทำการเรียงแผ่นใสเหล่านั้นสลับไปมาตามที่ต้องการได้ซึ่งในการใช้งานเลเยอร์นั้น สามารถทำได้โดย
เลือกเมนู
Windows –> Layers จะปรากฎหน้าจอพาเล็ตเลเยอร์ขึ้นมาพิจารณาจากรูปตัวอย่าง จะประกอบด้วย 2 เลเยอร์ คือ ภาพผู้หญิงด้านหลัง
และภาพแมวด้านหน้า


 

แต่ละเลเยอร์จะเป็นอิสระต่อกัน ทำให้สามารถแยกส่วนการทำงานได้ โดยจะไม่มีผลกระทบกับเลเยอร์อื่นๆ ในการเรียงลำดับของเลเยอร์นั้น เลเยอร์ที่อยู่ด้านบน จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นด้านหน้าสุด เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นเป็นฉากหลัง

การปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ (Opacity)

โดยปกติภาพที่แสดงอยู่จะถูกกำหนดค่าความโปร่งใส (Opacity) อยู่ที่ 100% ซึ่งจะทำให้ภาพที่อยู่ด้านบนบังภาพที่อยู่ด้านล่าง แต่สามารถปรับค่าได้ โดยไปที่พาเล็ต Layers ทางด้านมุมขวาบน จะมีคำสั่ง Opacity ซึ่งกำหนดให้ตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
ถ้ามีค่าเป็น 100% ภาพจะทึบสนิท
ถ้ามีค่าเป็น 0% ภาพจะโปร่งใสจนมองไม่เห็นการผสมเลเยอร์ (Layer Blend Mode)

Layer Blend Mode เป็นวิธีการผสมสีของภาพในเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ด้านล่าง
ทำให้เกิดผลพิเศษขึ้น โดยที่ภาพในเลเยอร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหายเลือกภาพมา 2 รูป แล้วนำมาวางซ้อนกันบน layer โดยให้ตัวอุลตร้าแมนอยู่ด้านบน

 

ทดลองทำ Layer Blend Mode
โดยเลือกที่ layer อุลตร้าแมน แล้วเลือกโหมด screen